Logo
Loading...

Regulamin

 


 

 

Regulamin zakupu biletów, w tym biletów on-line w Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku oraz w Edukatorium Juliusz w Rybniku

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów, w tym biletów on-line, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady zakupu biletów w Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku oraz w Edukatorium Juliusz w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Klasztornej 11, zarządzanego przez Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, zarejestrowanego w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik pod numerem 8/99, o numerze NIP 642-21-55-001, numerze REGON 000841018
 2. Używane w treści Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:
  1. Edukatorium – Edukatorium Juliusz w Rybniku,
  2. Muzeum – Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku,
  3. Bilet – potwierdzenie umowy zawartej przez Zamawiającego, zapewniającej mu prawo do skorzystania z oferty Edukatorium lub Muzeum,
  4. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kasie,
  5. Zwiedzający lub Klient – osoba fizyczna, która korzysta z oferty Edukatorium,
  6. Serwis internetowy – strona internetowa, za pośrednictwem której pod adresem https://bilety.juliusz.eu Zamawiający może zakupić bilet,
  7. Kasa – stanowisko kasowe na terenie Edukatorium lub Muzeum, w gdzie Zamawiający może zakupić bilet,
  8. Dowód zakupu - bilet lub inny dokument potwierdzający zakup biletu, w szczególności: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie e-mail lub paragon.

2. Warunki ogólne

 1. Zwiedzanie Muzeum i Edukatorium oraz udział w wydarzeniach odbywających się na ich terenie jest odpłatne i realizowane na podstawie ważnego biletu.
 2. Przed przystąpieniem do zakupu biletu Zamawiający zapoznaje się z treścią niniejszego Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu biletów. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym oraz w kasach.
 3. Pula dostępnych biletów jest ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w Muzeum i Edukatorium regulaminów porządkowych.
 4. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie oraz w serwisie internetowym. Podane w cenniku ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 5. Bilety podlegają kontroli przez pracownika obsługi w punkcie kasowym lub innym wyznaczonym miejscu na terenie obiektu.
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu w serwisie internetowym.

3. Rodzaje i ceny biletów

 1. Oferta dostosowana jest do zwiedzania indywidualnego i grupowego.
 2. Rodzaje oferty i ceny biletów określają załączniki do Regulaminu.
 3. Zwiedzanie indywidualne dotyczy grup do 9 osób.
 4. Zwiedzanie grupowe Edukatorium dotyczy grup złożonych z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 50 osób. Zwiedzanie grupowe Muzeum dotyczy grup złożonych z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 osób
 5. Bilet normalny przeznaczony jest dla osoby, która nie jest uprawniona do zniżki na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. uczniom szkół systemu oświaty, studentom oraz doktorantom;
  2. posiadaczom kart "EURO<26"
  3. emerytom i rencistom
  4. uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  5. uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  6. uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  7. uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  8. uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
  9. nauczycielom:
   ▪ szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
   ▪ szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
   ▪ szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
   ▪ uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,
  10. posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”;
  11. licencjonowanym przewodnikom;
 7. Bilet Rodzinny przysługuje czterem bądź pięciu osobom, w tym dwóm osobom dorosłym kwalifikującym się do zakupu biletu normalnego i dwóm lub trzem osobom uprawnionym do zakupu biletu ulgowego.
 8. Bilet Normalny z Kartą Dużej Rodziny przysługuje osobie dorosłej, nieuprawnionej do biletu ulgowego na podstawie Karty Dużej Rodziny.
 9. Bilet Ulgowy z Kartą Dużej Rodziny przysługuje osobie, która uprawniona jest do biletu ulgowego i posiada Kartę Dużej Rodziny.
 10. Bilet specjalny w cenie 1,00 zł za osobę przysługuje w szczególnych przypadkach związanych z obsługą kontrahentów, instytucji partnerskich i innych podmiotów współpracujących z Edukatorium lub Muzeum. Bilet wydaje się na podstawie decyzji Dyrektora Muzeum. Wszelkie inne przypadki nie ujęte wyżej wymagają pisemnej zgody Dyrektora i są rozpatrywane na podstawie pisemnej prośby instytucji/organizacji ubiegającej się o wstęp na podstawie biletu specjalnego. Dopuszcza się również zamiennie wydawanie zgody na wydanie biletów specjalnych na podstawie stosowanych zapisów umów lub porozumień, których Stroną jest Edukatorium lub Muzeum, bądź na podstawie stosowanego zarządzenia Dyrektora Muzeum.
 11. Posiadaczom Rybnickiej Karty Mieszkańca przysługuje 20% ulga na zakup indywidualnych biletów wstępu. Ulga jest dostępna tylko w kasie.
 12. Bilet specjalny upoważniający do skorzystania z oferty Muzeum oraz Edukatorium bez opłat przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
  1. dzieciom do 7 roku życia,
  2. osobom które ukończyły 75 rok życia,
  3. opiekunowi grupy zorganizowanej – wycieczki, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
  4. przewodnikowi i/lub pilotowi grupy zorganizowanej za okazaniem uprawnień, jeśli ww. osoba występuje w roli przewodnika lub pilota danej grupy,
  5. osobom odznaczonym "Orderem Orła Białego" lub "Orderem Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", "Zasłużony Działacz Kultury", "Za opiekę nad zabytkami",
  6. pracownikom muzeów w kraju i za granicą,
  7. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów /ICOM/ i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków /ICOMOS/.
  8. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich,
  9. osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo i ich opiekunom,
  10. osobie będącej członkiem władz stowarzyszeń lub organizacji, w tym międzynarodowych, do których należy Muzeum,
  11. osobie odbywającej wizytę studyjną za zgodą Dyrektora Muzeum.
 13. Dopuszcza się organizację wydarzeń specjalnych (wystaw czasowych, eventów, warsztatów, lekcji muzealnych, koncertów, itp.). Każdorazowo do wydarzenia specjalnego ustalany jest odrębny cennik, podawany do wiadomości publicznej na stronie internetowej.
 • 4. Zasady sprzedaży biletów w serwisie internetowym

 1. Serwis internetowy umożliwia zakup wybranych biletów z oferty Muzeum oraz Edukatorium.
 2. Proces zakupu biletów w serwisie internetowym polega na wypełnieniu przez Zamawiającego formularza elektronicznego i składa się z następujących etapów:
  1. wybór placówki (Muzeum lub Edukatorium),
  2. wybór wydarzenia,
  3. wybór terminu (dnia i godziny wydarzenia),
  4. wybór rodzaju i ilości biletów,
  5. podsumowanie wybranych biletów (Koszyk) z możliwością wyboru faktury VAT.
  6. rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji.
  7. podsumowanie zakupu z obowiązkiem zapłaty,
  8. potwierdzenie z numerem zamówienia oraz przejście do systemu płatności on-line.
 3. Zapłaty za bilet Zamawiający dokonuje za pośrednictwem platformy „Fiserv Polska S. A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100. Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzyma informację zwrotną na temat statusu swojej płatności: (potwierdzenie transakcji).
 4. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Fiserv Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego www.polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany e-mailowo przez operatora płatności – Firmę Fiserv Polska S. A., właściciela portalu www.polcard.pl. W przypadku braku zwrotu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem portalu, wysyłając e-mail na adres: e-mail: akceptanci@polcard.pl, listownie: Fiserv Polska S. A., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 lub telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta: tel. 022 515 30 05.
 5. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający na adres poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie dokonania Zamówienia ze wskazaniem numeru zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów.
 7. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 30 minut.
 8. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 30 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mailowej.
 9. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie pliku PDF. Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
 10. Zamawiający, który zakupił w serwisie internetowym bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze Edukatorium podczas kontroli. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do skorzystania ze wskazanej na bilecie oferty Edukatorium oraz nie podlegają zwrotowi.
 11. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wystawę. Zamawiający ma obowiązek posiadania na urządzeniu oprogramowania pozwalającego prawidłowo wyświetlać pliki PDF.
 12. Edukatorium zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.
 13. W serwisie internetowym zakup ostatnich biletów możliwy jest na 1 godzinę przed końcem pracy Edukatorium w danym dniu.
 14. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 15. Zamawiający, przy zakupie biletów online, zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 • 5. Zasady sprzedaży biletów w kasie biletowej

 1. Bilety sprzedawane są w kasie w godzinach pracy.
 2. Kasa Muzeum i Edukatorium przyjmuje płatność w PLN oraz akceptuje karty płatnicze. Przy kasie udostępniona jest informacja o obsługiwanych rodzajach kart.
 3. Przed rozpoczęciem zakupu biletu w kasie biletowej Zamawiający ma obowiązek poinformować o konieczności wystawienia faktury VAT.
 • 6. Reklamacje

 1. Zamawiający lub klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupu biletów lub jakości usług świadczonych przez Muzeum lub Edukatorium, wysyłając reklamację drogą elektroniczną lub pisemnie na adres siedziby Muzeum, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. W reklamacji Zamawiający lub Klient powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr faktury lub paragonu (jeśli reklamacja dotyczy zakupu biletu) oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia rejestracji reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji, Muzeum poinformuje Zamawiającego lub Klienta na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego lub Klienta do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 • 7. Zwrot biletów

 1. Bilety zakupione w serwisie internetowym lub kasie nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum lub Edukatorium, będą dokonywane zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywane zwroty wpłaconej kwoty przelewem na rachunek bankowy, ciągu 14 dni od przyjęcia zwrotu biletu . Kwota zwrotu jest równowartością ceny zakupionego biletu.
 • 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Edukatorium realizuje obowiązek informacyjny wobec Użytkowników w niniejszym Regulaminie oraz w serwisie internetowym.
 2. Administratorem Pana/i Danych jest Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku z siedzibą: Rynek 18, 44-200 Rybnik.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:inspektorochronydanych@muzeum.rybnik.pl
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w celu realizacji umowy tj. zakupu usługi bądź towaru w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO;
  3. w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych (Fiserv Polska S.A. – krajowa instytucja płatnicza wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy będziemy zobowiązani zwrócić Państwu pobraną opłatę na konto bankowe odbiorca danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa (m. in. prawa podatkowego) zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz okres konieczny do obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową.
 7. Może Pan/Pani żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i wystawienie ww. faktury.
 10. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 • 9. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie oraz online nie mogą być kopiowane lub modyfikowane.
 2. Muzeum oraz Edukatorium nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów.
 3. Muzeum oraz Edukatorium nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania serwisu internetowego zakupu biletów online, Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Muzeum lub Edukatorium.
 5. Muzeum oraz Edukatorium nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zakupu biletów, w tym biletów on-line w Edukatorium Juliusz w Rybniku - Cennik dla wybranych elementów oferty Edukatorium Juliusz w Rybniku

CENNIK BILETÓW:
Edukatorium Juliusz: (ul. Klasztorna 11, 44-200 Rybnik)

Bilet normalny 35,00 zł
Bilet ulgowy: 15,00 zł
Bilet eventowy: 15,00 zł
Bilet grupowy: 10,00 zł / osoba (grupa 10 – 50 osób)
Bilet rodzinny (4-5 osób): 20,00 PLN /osoba
Bilet normalny z kartą dużej rodziny: 30,00 zł
Bilet ulgowy z kartą dużej rodziny: 10,00 zł
Bilet specjalny – 1,00 zł
Bilet na warsztaty i zajęcia edukacyjne: 25 zł / za osobę, dotyczy tylko warsztatów – nie dotyczy zwiedzania

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zakupu biletów, w tym biletów on-line w Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku - Cennik dla wybranych elementów oferty Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku

Cennik biletów:
Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, Rynek 18

Wystawy stałe
Na czas remontu wprowadza się jednolitą cenę biletu wstepu:
Bilet wstępu 8,00 zł
Bilet grupowy 8,00 zł / osoba (grupa 10-25 osób)

Wystawy czasowe

Bilet normalny 10,00 zł
Bilet ulgowy 8,00 zł
Bilet grupowy 8,00 zł / osoba (grupa 10-25 osób)